Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.502.31 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово

23.03.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 10 от 05.03.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.502.31 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, с площ от 678 (шестстотин седемдесет и осем) кв. м, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, заедно с построената в него двуетажна сграда с идентификатор 14218.502.31.1, със застроена площ от 215 (двеста и петнадесет) кв. м, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, състояща се от самостоятелни обекти както следва: самостоятелен обект с идентификатор 14218.502.31.1.1, със застроена площ от 150 (сто и петдесет) кв. м и самостоятелен обект с идентификатор 14218.502.31.1.2, със застроена площ от 65 (шестдесет и пет) кв. м, с местонахождение на имота: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. „Индустриална“.

Търгът ще се проведе на 29 април 2015 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 13:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 57 180,00 (петдесет и седем хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 26 000,00 (двадесет и шест хиляди)лева, вносим, в срок до 23 април 2015 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 20 април 2015 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 23 април 2015 г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23 април 2015 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 21 април 2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.