Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем ЖПС Враца

30.03.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 470 от 18.03.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 01-01/15 от 13.01.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”

О Б Я В Я В А

 

             Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния недвижим имот - публична държавна собственост:

 „Открита площ – 4,40 кв.м”, намиращ се в района на жп гара Враца, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на тютюневи изделия и дребни пакетирани стоки.

 Търгът ще се проведе на 07.05.2015г. (четвъртък) от 09,00 ч. при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20,00 (двадесет) лв;

- цена на един комплект тръжна документация – 25,00 (двадесет и пет) лв, с включен ДДС.

без включен ДДС;

  Търгът ще се проведе в Административната сграда на железопътна секция Враца, гр.Враца, ул.   „Васил Кънчов” №15 в залата за търгове,ет.2.

 Тръжни документи за участие в търга се заплащат  в касата на ЖПС Враца в срок до 16.00 часа на 27.04.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. ”В. Кънчов” № 15, срещу съответната сума. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16,00 часа на 29.04.2015 г. (сряда).

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 30.04.2015 г. (четвъртък).

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 30.04.2015 г. (четвъртък).

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 28.04.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. ”В. Кънчов” № 15 и на телефон 0888 696 213.