Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: “Открита площ – 14,40 кв.м.”, с местонахождение гр. Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов

31.03.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 468/18.03.2015г. и № 469/18.03.2015г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 01-01/15 от 13.01.2015г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ – 14,40 кв.м.”, с местонахождение гр. Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов ( ПИ с идентификатор 07079.605.218 по КК на гр. Бургас), за поставяне на преместваем обект (контейнер) по чл.56 от ЗУТ, за склад. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 61,00 (шестдесет и един) лева. Депозит 100% от началната цена - 61,00 (шестдесет и един) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга 07.05.2015 г. (четвъртък) от 11,00 часа.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ – 86 кв.м.”, с местонахождение гр. Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Тракия, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за складова дейност. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 310,00 (триста и десет) лева. Депозит 100% от началната цена - 310,00 (триста и десет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга - 07.05.2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 27.04.2015г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 04.05.2015г.(понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.05.2015г.(понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 29.04.2015г.(сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга по т.1 - нов търг ще се проведе на 26.05.2015г.(вторник) в сградата  на ЖП Секция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия със следните срокове:

-закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 15.05.2015г.(петък);

-оглед на актива – до 16,00 часа на 18.05.2015г. (понеделник);

-подаване на заявления за участие в търга - до 16,00 часа на 20.05.2015г.(сряда). Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.