Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти за поставяне на кафе - автомат, с местонахождение гр. Дряново

31.03.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 473/18.03.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 01-01/15 от 13.01.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Площ – 1 кв.м”, за поставяне на кафе - автомат, с местонахождение гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово, в чакалнята на приемното здание на жп гара Дряново:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева;

- дата и час на търга 07.05.2015 г.(четвъртък) от 09,30 часа

2. „Площ – 1 кв.м”, за поставяне на кафе - автомат, с местонахождение гр. Стражица, общ. Стражица, обл. Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Стражица.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20,00 (двадесет) лева;

- дата и час на търга 07.05.2015 г.(четвъртък) от 10,15 часа

3. „Площ – 1 кв.м”, за поставяне на кафе - автомат, с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, на първия етаж в четиринадесететажната производствено-техническа сграда (високо тяло).

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

- дата и час на търга 07.05.2015 г.(четвъртък) от 11,00 часа

4. „Площ – 1 кв.м”, за поставяне на кафе - автомат, с местонахождение гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, в чакалнята на приемно здание на жп гара Габрово

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 37,00 (тридесет и седем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 37,00 (тридесет и седем) лева;

- дата и час на търга 07.05.2015 г.(четвъртък) от 11,45 часа

Търговете ще се проведат в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица,  находящя се в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 27.04.2015 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 30.04.2015 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 04.05.2015 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.05.2015 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 29.04.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търговете,повторни търговеще се проведат на 25.05.2015 год. (понеделник) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица, при същите тръжни условия със следните срокове: тръжна документация се закупува в срок до 16.00 часа на 18.05.2015 г. (понеделник); депозит и заявления за участия в търговете се внасят до 16.00 часа на 21.05.2015 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884693069.