Архив обяви

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, заведени в баланса на ЖПС Горна Оряховица

03.04.2015 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ЖПС ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

На основание Заповед № 326/24.02.2015 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Заповед № V-185/11.03.2015 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица, във връзка с Раздел ІІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

1. Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, заведени в баланса на ЖПС Горна Оряховица и намиращи се на територията на ЖПС Горна Оряховица, по позиции и с начални тръжни цени, както следва:

- Позиция № 1 – Кран,  козлови, двугредов с товарна количка – 20/5 тона, находящ се в района на жп гара Смядово, с инв. № 72044142 – 15 630,00 (петнадесет хиляди шестстотин и тридесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

- Позиция № 2 – Кран,  козлови, двугредов с товарна количка – 20/5 тона, находящ се в района на жп гара Хитрино, с. Хитрино, с инв. № 72044143 – 14 940,00 (четиринадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

- Позиция № 3 – Кран,  козлови, двугредов с товарна количка – 20/5 тона, находящ се в района на жп гара Каспичан, гр. Каспичан, с инв. № 72044146 – 16 060,00 (шестнадесет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

- Позиция № 4 – Кран  козлови, решетъчен с товарна количка – 5 тона, находящ се в района на жп гара Каспичан, гр. Каспичан, с инв. № 72044145 – 5 160,00 (пет хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

- Позиция № 5 – Кран козлови, едногредов с електротелфер – 5 тона, находящ се в района на жп гара Вълчи дол, гр. Вълчи дол, с инв. № 78003478 – 6 300,00 (шест хиляди и триста) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

- Позиция № 6 – Кран козлови, едногредов с електротелфер – 5 тона, находящ се в района на жп гара Вълчи дол, гр. Вълчи дол, с инв. № 78003479 – 6 440,00 (шест хиляди четиристотин и четиридесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

- Позиция № 7 – Бракуван кран, козлови едногредов с електротелфер – 8 тона, находящ се в района на жп гара Тополите, с. Тополи, с инв. № 986107Ш – 6 410,00 (шест хиляди четиристотин и десет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

- Позиция № 8 – Кран,  козлови, двугредов с товарна количка – 12,5 тона,  находящ се в района на жп гара Дългопол, гр. Дългопол, с инв. № 78003476 – 14 620,00 (четиринадесет хиляди шестстоин и двадесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

- Позиция № 9 – Кран, козлови, едногредов с електротелфер – 8 тона, находящ се в района на жп гара Варна, гр. Варна, с инв. № 72044499 – 6 630 (шест хиляди шестстотин и тридесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

- Позиция № 10 – Кран, козлови, двугредов с товарна количка – 12,5 тона, находящ се в района на жп гара Варна, гр. Варна, с инв. № 72044500 – 13 940,00 (тринадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

Търгът ще се проведе на 16.04.2015 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

- Депозит за участие в търга в размер в размер на 10 на сто от началната тръжна цена както следва:

- за позиция № 1 – 1 563,00 (хиляда петстотин шестдесет и три) лева.

- за позиция № 2 – 1 494,00 (хиляда деветстотин деветдесет и четири) лева.

- за позиция № 3 – 1 606,00 (хиляда шестстотин и шест) лева.

- за позиция № 4 – 516,00 (петстотин и шестнадесет) лева.

- за позиция № 5 – 630,00 (шестстотин и тридесет) лева.

- за позиция № 6 – 644,00 (шестстотин и четиридесет и четири) лева.

- за позиция № 7 – 641,00 (шестстотин четиридесет и един) лева.

- за позиция № 8 – 1 462,00 (хиляда четиристотин шестдесет и два) лева.

- за позиция № 9 – 663,00 (шестстотин шестдесет и три) лева.

- за позиция № 10 – 1 394,00 (хиляда триста деветдесет и четири) лева.

който следва да бъде платен в касата или по банкова сметка на ЖПС ГО в срок до 14,00 часа на 15.04.2015 г. /сряда/.

 - Начин на плащане на цената – в лева.

 - Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 09.04.2015 г. /четвъртък/ срещу невъзвръщаема сума от 180,00 (сто и осемдесет) лева в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96. Кандидат купувачът може да участва за всяка една позиция поотделно.        

 - Огледа на активите, може да се извършва всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 14.04.2015 г. /вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация. При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ДП „НК ЖИ” – ЖПС Горна Оряховица.

 - Местоположение на активите – е на територията на ЖПС Горна Оряховица.

 - Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 ч. на 15.04.2015 г. /сряда/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

 2. При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе  на 23.04.2015 г. /четвъртък/ от 10,00 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 20.04.2015 г./понеделник/;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14:00 часа на 22.04.2015 г. /сряда/

            - оглед на активите - всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 21.04.2015 г. /вторник/;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 22.04.2015 г. /сряда/

 3. При неявяване на кандидати за участие на повторния търг, трети такъв ще се проведе на 30.04.2015г. /четвъртък/ от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 27.04.2015 г. /понеделник/

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14:00 часа на 29.04.2015 г. /сряда/

- оглед на активите – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 28.04.2015 г. /вторник/

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 29.04.2015 г. /сряда/

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37