Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект - апартамент среден-ляв, находящ се на първи жилищен етаж, блок № 1, Промишлена зона, района на жп гара Карнобат

08.04.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 12 от 25.03.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект - апартамент среден-ляв, находящ се на първи жилищен етаж, блок № 1, Промишлена зона, района на жп гара Карнобат, гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, състоящ се от една стая, кухня, антре и санитарен възел, със застроена площ от 49,30 (четиридесет и девет цяло и тридесет) кв.м,  заедно с избено помещение с площ от 15,21 (петнадесет цяло двадесет и един) кв.м, ведно със съответните идеални части на сградата и правото на строеж върху земята.

Търгът ще се проведе на 15 май 2015 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 6 130,00 (шест хиляди сто и тридесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 3 000,00 (три хиляди) лева, вносим, в срок до 11 май 2015 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 04 май 2015 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 11 май 2015 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11 май 2015 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07 май 2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 37 08 – Юлияна Дюлгерова