Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение: с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, в района на жп гара Варвара

14.04.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 579/31.03.2015г. и № 580/31.03.2015г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-01/15 от 24.01.2015г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  частна държавна собственост, представляващ: “Открита площ /2,56кв.м./ за поставяне на РИЕ /едностранен билборд/ с рекламна площ 6 кв.м. /2м. х 3м./, ( ПИ 000098 в землището на с. Варвара по КВС), с местонахождение: с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, в района на жп гара Варвара, за реклама. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 25,00 (двадесет и пет) лева. Депозит 100% от началната цена - 25,00 (двадесет и пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга 21.05.2015 г. (четвъртък) от 9,00 часа.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ – 12 кв.м.”, част от ПИ №5120 по КП на гр. Хисар, с местонахождение гр. Хисар, община, Хисар, област Пловдив, в района на жп гара Хисар, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 41,00 (четиридесет и един) лева. Депозит 100% от началната цена - 41,00 (четиридесет и един) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга - 21.05.2015 г. (четвъртък) от 13,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 11.05.2015г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 15.05.2015г.(петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.05.2015г.(петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.05.2015г.(сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга по т.1 - нов търг ще се проведе на 16.06.2015г.(вторник) в сградата  на ЖП Секция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия със следните срокове:

-закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 05.06.2015г.(петък);

-оглед на актива – до 16,00 часа на 08.06.2015г. (понеделник);

-подаване на заявления за участие в търга - до 16,00 часа на 10.06.2015г.(сряда). Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.