Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 27 броя бракувани неразкомплектовани акумулаторни батерии, находящи се в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”

15.04.2015 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

 

 

На основание Заповед № 551/30.03.2015 г. на Генералния директор на ДП НК ЖИ и Заповед № 54/09.04.2015 г. на Директора на ПСТ, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

 О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на 27 броя бракувани неразкомплектовани акумулаторни батерии, находящи се в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, Секция “Сигнализация и телекомуникации” София.

            Откриване на тръжната процедура на 15.04.2015 г. (сряда) от 09:00 часа, в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София при:

- Начална тръжна цена 4132,00 (четири хиляди сто тридесет и два) лева, без ДДС.

- Депозит за участие в търга в размер на 413,20 (четиристотин и тринадесет лева и двадесет стотинки) лева без ДДС.

- Начин на плащане на депозита в лева в касата на ССТ София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 до 16:00 часа на 22.04.2015 г. (сряда).

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 21.04.15 г. (вторник) срещу невъзвръщаема сума от 60,00 лв. с включен ДДС в счетоводството на ССТ София, ул. “Белоградчик” № 5, ет. 2, стая № 205.

          Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 21.04.2015 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

            При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ССТ София.

            Местоположението на 27 броя бракувани неразкомплектовани акумулаторни батерии е описано в Приложение № 1 в тръжната документация.

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до16:00 ч. на 22.04.2015 г. (сряда) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, ет.2, стая № 201.

Класиране на офертите на 23.04.2015 г. (четвъртък) в 09:00 часа в залата на ССТ София.

            При неявяване на кандидати за участие, повторен търг ще се проведе при същите условия: откриване на тръжната процедура на 11.05.2015 г. (понеделник) от 09:00 часа в ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 15.05.2015 г. (петък);

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 18.05.2015 г. (понеделник);

            - оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа до 15.05.2015 г. (петък) срещу документ за закупена тръжна документация;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 18.05.2015 г. (понеделник), стая № 201.

- класиране на офертите на 19.05.2015 г. (вторник) в 09:00 часа.

 

За контакти: 02 / 932 3453; 02/932 2658