Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 8 броя бракувани неразкомплектовани трансформатори, находящи се в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”

15.04.2015 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

 

 

На основание Заповед № 550/30.03.2015 г. на Генералния директор на ДП НК ЖИ и Заповед № 55/09.04.2015 г. на Директора на ПСТ, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

 О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на 8 броя бракувани неразкомплектовани трансформатори, находящи се в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, Секция “Сигнализация и телекомуникации” София.

            Откриване на тръжната процедура на 15.04.2015 г. (сряда) от 10:00 часа, в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София при:

- Начална тръжна цена 3040,00 (три хиляди и четиридесет) лева, без ДДС.

- Депозит за участие в търга в размер на 304,00 (триста и четири) лева без ДДС.

- Начин на плащане на депозита в лева в касата на ССТ София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 до 16:00 часа на 22.04.2015 г. (сряда).

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 21.04.15 г. (вторник) срещу невъзвръщаема сума от 60,00 лв. с включен ДДС в счетоводството на ССТ София, ул. “Белоградчик” № 5, ет. 2, стая № 205.

          Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 21.04.2015 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

            При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ССТ София.

            Местоположението на 8 броя бракувани неразкомплектовани трансформатори е описано в Приложение № 1 в тръжната документация.

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до16:00 ч. на 22.04.2015 г. (сряда) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, ет.2, стая № 201.

Класиране на офертите на 23.04.2015 г. (четвъртък) в 10:00 часа в залата на ССТ София.

            При неявяване на кандидати за участие, повторен търг ще се проведе при същите условия: откриване на тръжната процедура на 11.05.2015 г. (понеделник) от 10:00 часа в ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 15.05.2015 г. (петък);

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 18.05.2015 г. (понеделник);

            - оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа до 15.05.2015 г. (петък) срещу документ за закупена тръжна документация;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 18.05.2015 г. (понеделник), стая № 201.

- класиране на офертите на 19.05.2015 г. (вторник) в 10:00 часа.

 

За контакти:; 02 / 932 3453; 02 / 932 2937