Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти “Открита площ - 120 кв.м. на рампа”, попадащ в имот с идентификатор 87401.7501.738 с местонахождение с. Яна

20.04.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 581/31.03.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 02-01/15 от 24.01.2015 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. “Открита площ  - 120 кв.м. на рампа”, попадащ в имот с идентификатор 87401.7501.738 с местонахождение с. Яна, област София, община Столична, район „Кремиковци”, в района на жп гара Яна, за товаро-разтоварна дейност и експедиция на насипни товари.

Търгът ще се проведе на 27.05.2015г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 135,00 (сто тридесет и пет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 135,00 (сто тридесет и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. Помещение в жп работилница – 30 кв.м.”, с идентификатор на сградата 68789.608.358.11, с местонахождение гр. Дупница, общ. Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница – за автомонтьорски услуги.

Търгът ще се проведе на 27.05.2015 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 202,00 (двеста и два) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 202,00 (двеста и два) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3.Помещение в жп работилница – 40 кв.м.”, с идентификатор на сградата 68789.608.358.11, с местонахождение гр. Дупница, общ. Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница – за автомивка.

Търгът ще се проведе на 27.05.2015 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 270,00 (двеста и седемдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 270,00 (двеста и седемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

4.Открита площ  - 2 кв.м.”, попадаща в имот с идентификатор 68789.608.451 с  местонахождение гр. Дупница, общ. Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на вестници и списания.

Търгът ще се проведе на 27.05.2015 г. (сряда) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 20,00 (двадесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 20,00 (двадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 18.05.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 21.05.2015 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  21.05.2015 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.05.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637