Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр. Враца в чакалнята на приемното здание

21.04.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 577 и 576 от 31.03.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-01/15 от 24.01.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: „Площ – 5 кв.м”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в чакалнята на приемното здание (идентификационен № 12259.1021.326.2; ПИ 12259.1021.326 по КК и КР на гр. Враца) на жп гара Враца, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, без вкл. ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС;

- дата и час на търга 28.05.2015 г. (четвъртък) от 9,00 часа.

2. Недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Площ – 6 кв.м”, с местонахождение гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, в чакалнята на приемното здание (идентификационен № 48489.5.148.1; ПИ 48489.5.148 по КК и КР на гр. Монтана) на жп гара Монтана, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност - кафе без продажба на алкохол.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33,00 (тридесет и три) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 33,00 (тридесет и три) лева, без вкл. ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС;

- дата и час на търга 28.05.2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на              18.05.2015 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 22.05.2015 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.05.2015 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  20.05.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68, РЦ Враца, жп тел. 377; GSM 0884 240 179.