Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Открита площ – 255,00 кв.м”, с местонахождение гр. Габрово, в района на жп гара Габрово

21.04.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 578/31.03.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-01/15 от 24.01.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 255,00 кв.м”, с местонахождение гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, в района на жп гара Габрово (ПИ 14218.504.522 по КК и КР на гр. Габрово), за поставяне на два броя преместваеми обекта по чл. 56 от ЗУТ с площи съответно: 30 кв.м за офис, 72 кв.м за навес – склад за НУБА и ИУЕО и 153 кв.м за търговска дейност, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 28.05.2015 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове, от 10,00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 900,00 (деветстотин) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 900,00 (деветстотин) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.05.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. ''Цар Освободител” № 96, в срок до 16,00 часа на 22.05.2015 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.05.2015 г. (петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 20.05.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба “УСК” към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ», GSM: 0886 741 037.