Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот Помещение в битова сграда – 40 кв.м.”, с идентификатор на сградата 68789.608.358.1, с местонахождение гр. Дупница

21.04.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.19, ал.2 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 582/31.03.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 02-01/15 от 24.01.2015 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:                             

1. Помещение в битова сграда – 40 кв.м.”, с идентификатор на сградата 68789.608.358.1, с местонахождение гр. Дупница, общ. Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница , за търговска дейност – кафе с консумация на алкохол.

Търгът ще се проведе на 28.05.2015г. (четвъртък) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 321,00 (триста двадесет и един) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 321,00 (триста двадесет и един) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търгът ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.05.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 22.05.2015 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  22.05.2015 г.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 20.05.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637