Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот „Открита площ – 140 кв.м., от които 60 кв.м. за поставяне на преместваем обект за търговска дейност и 80 кв.м. за транспортен достъп

21.04.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 583/31.03.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 02-01/15 от 24.01.2015 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

 

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:                             

1. Открита площ – 140 кв.м., от които 60 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски и пакетирани стоки и 80 кв.м. за транспортен достъп”, попадаща в имот с идентификатор 55871.514.2061, с местонахождение гр. Перник, общ. Перник, област Перник, в района на жп спирка Метал .

Търгът ще се проведе на 28.05.2015г. (четвъртък) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 313,00 (триста и тринадесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 313,00 (триста и тринадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търгът ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.05.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 22.05.2015 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  22.05.2015 г.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 20.05.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Повторен търг ще се проведе на 26.06.2015 г., при същите условия, на горе посочения адрес.

За повторния търг тръжната документация ще се закупува срещу същата сума цитирана по-горе, на същия адрес , всеки работен ден до 16.00 ч.  на  22.06.2015 г.

Депозит  и  заявления за участие в повторния търг ще се приемат  до  16.00 ч. на 24.06.2015 г. на същия адрес.

Повторен търг ще се състои в случай, че кандидатите, подали заявления за участие в търга  не са се явили. 

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637