Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти “Тоалетна - 15 кв.м.”, с идентификатор на сградата 04279.618.13.9 с местонахождение гр.Благоевград, в района на жп гара Благоевград

22.04.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 584/31.03.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 02-01/15 от 24.01.2015 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. “Тоалетна - 15 кв.м.”, с идентификатор на сградата 04279.618.13.9 с местонахождение гр.Благоевград, общ.Благоевград, в района на жп гара Благоевград, по предназначение.

Търгът ще се проведе на 29.05.2015г. (петък) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 74,00 (седемдесет и четири) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 74,00 (седемдесет и четири) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

2. Открита площ  - 3 кв.м.”, попадаща в имот с идентификатор 04279.618.13 с  местонахождение гр.Благоевград, общ.Благоевград, в района на жп гара Благоевград, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на вестници и списания.

Търгът ще се проведе на 29.05.2015 г. (петък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 28,00 (двадесет и осем) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 28,00 (двадесет и осем) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

3.Открита площ  - 30 кв.м.”, попадаща в имот с идентификатор 04279.618.13 с  местонахождение гр.Благоевград, общ.Благоевград, в района на жп гара Благоевград, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на кафе и хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 29.05.2015 г. (петък) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 118,00 (сто и осемнадесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 118,00 (сто и осемнадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

4.Подкранова площ  - 140 кв.м.”, попадаща в имот с идентификатор 68134.4332.7 с  местонахождение гр. София, общ. Столична, в района на жп гара Горна баня, за товаро-разтоварна дейност.

Търгът ще се проведе на 29.05.2015г. (петък) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 314,00 (триста и четиринадесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 314,00 (триста и четиринадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 18.05.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 25.05.2015 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  25.05.2015 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.05.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637