Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, с местонахождение гр.Червен бряг, област Плевен, в чакалнята на приемното здание

28.04.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 640/09.04.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 04-02/15 от 10.02.2015 год. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр.Червен бряг, Община Червен бряг, област Плевен, в чакалнята на приемното здание (идентификационен № 80501.807.4.27  ПИ 80501.807.4 КП) на жп гара Червен бряг, за поставяне на кафе - автомат.

Търгът ще се проведе на 04.06.2015 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 9,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 39,00 (тридесет и девет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 39,00 (тридесет и девет) лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 25.05.2015 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 29.05.2015 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.05.2015 г. (петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.05.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел. 932-20-68, GSM 0884 240 179.