Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти, с местонахождение гр. Перник, в района на жп гара Перник

04.05.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 639/09.04.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 04-02/15 от 10.02.2015 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. „Открита площ – 64,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Перник, община Перник, област Перник, в района на жп гара Перник, попадаща в имот с идентификатор 55871.505.837 по КК на гр. Перник, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност – кафе с консумация на алкохол.

Търгът ще се проведе на 10.06.2015г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 277,00 (двеста седемдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 277,00 (двеста седемдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. „Открита площ № 1 – 30,00 кв.м.”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан на км 4+400, попадаща в имот с планоснимачен № 333 с обща площ 12217 кв.м., за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 10.06.2015 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 164,00 (сто шестдесет и четири) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 164,00 (сто шестдесет и четири) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3. „Открита площ № 2 – 30,00 кв.м.”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан на км 4+400, попадаща в имот с планоснимачен № 333 с обща площ 12217 кв.м., за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 10.06.2015 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 164,00 (сто шестдесет и четири) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 164,00 (сто шестдесет и четири) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

4. „Открита площ – 15,00 кв.м.”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан на км 4+400, попадаща в имот с планоснимачен № 333 с обща площ 12217 кв.м., за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 10.06.2015 г. (сряда) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 82,00 (осемдесет и два) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 82,00 (осемдесет и два) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 01.06.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 04.06.2015 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  04.06.2015 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.06.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637