Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 3 (три), находящ се на първи жилищен етаж, вх. 1, ул. „Котовск” № 9, ж.к. „Изток“, гр. Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.374.1.3

07.05.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 13 от 23.04.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 3 (три), находящ се на първи жилищен етаж, вх. 1, ул. „Котовск” № 9, ж.к. „Изток“, гр. Русе, община Русе, област Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.374.1.3 по кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ от 41,22 (четиридесет и едно цяло двадесет и две стотни) кв. м, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с изба № 2 (две) с площ от 3,48 (три цяло и четиридесет и осем стотни) кв. м, както и 0,946 (нула цяло деветстотин четиридесет и шест хилядни) % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното правото на строеж.

Търгът ще се проведе на 15 юни 2015 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 16 483,00 (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и три) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 8 000,00 (осем хиляди) лева, вносим в срок до 08 юни 2015 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 02 юни 2015 г. (вторник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 08 юни 2015 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08 юни 2015 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 05 юни 2015 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Ю. Дюлгерова