Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 3, находящ се на трети жилищен етаж, вх. 1, ул. „Котовск” № 9, ж.к. „Изток“, гр. Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.374.1.11

07.05.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 15 от 27.04.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 3, находящ се на трети жилищен етаж, вх. 1, ул. „Котовск” № 9, ж.к. „Изток“, гр. Русе, община Русе, област Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.374.1.11 по кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ от 55,19 (петдесет и пет цяло и деветнадесет стотни) кв. м, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, заедно с изба № 19 (деветнадесет) със застроена площ от 3,10 (три цяло и десет стотни) кв. м, както и 1,396 (едно цяло триста деветдесет и шест хилядни) % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

Търгът ще се проведе на 15 юни 2015 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 13:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 23 922,00 (двадесет и три хиляди деветстотин двадесет и два) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева, вносим в срок до 08 юни 2015 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 02 юни 2015 г. (вторник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 08 юни 2015 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08 юни 2015 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 05 юни 2015 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Ю. Дюлгерова