Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: “Открита площ - 5,72 кв.м.”, с местонахождение гр. Варна, в ПИ 10135.65.1 по КК и КР на гр. Варна, западно от приемното здание на жп гара Варна

13.05.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 641/ 2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 04-02/15 от 10.02.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

 О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ - 5,72 кв.м.”, с местонахождение гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, в ПИ 10135.65.1 по КК и КР на гр. Варна, западно от приемното здание на жп гара Варна, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – кафе и хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 19.06. 2015 г. (петък) в сградата на ЖПС Г. Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове, от 11,30 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 08.06.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Г. Оряховица на адрес гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 или в касата на поделението, в район Варна на адрес гр. Варна, пл. „Славейков” 1А, стая 11 срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Г. Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. ''Цар Освободител” № 96, в срок до 16,00 часа на 15.06.2015 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.06.2015 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.06.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба “УСК” към ЖПС Горна Оряховица при ДП ” НК ЖИ”, GSM: 0886 741 037.