Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, с местонахождение гр. Свищов, на първия етаж в приемното здание на жп гара Свищов, в близост до чакалнята, за заведение за обществено хранене-бърза закуска

13.05.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 821/05.05.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 06-03/15 от 11.03.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

1. „Помещения с обща площ – 115,76 кв.м. (32 кв.м – кухня и други спомагателни дейности; 51,30 кв.м – столова; 32,46 кв.м – стая за почивка на персонала, санитарно помещение за персонала, коридори и др.)”, с местонахождение гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, на първия етаж в приемното здание на жп гара Свищов, в близост до чакалнята, за заведение за обществено хранене – бърза закуска.

Търгът ще се проведе на 19.06.2015 г.(петък) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица от 11,30 часа, етаж втори, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 565,00 (петстотин шестдесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 565,00 (петстотин шестдесет и пет) лева;

- цена на тръжната документация, в размер на 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 08.06.2015 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 12.06.2015 год. (петък).

Заявление за участие в търга се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 15.06.2015 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.06.2015 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.06.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884693069.