Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 2 500 (две хиляди и петстотин) куб.м. замърсен баласт, заведени в баланса на Железопътна секция Враца, отпаднали вследствие на ремонт на жп път, намиращи се в жп участък Червен бряг

14.05.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от „Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост”, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 811/05.05.2015 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ”

 О Б Я В Я В А

           

            Търг с тайно наддаване за продажба на 2 500 (две хиляди и петстотин) куб.м. замърсен баласт, заведени в баланса на Железопътна секция Враца, отпаднали вследствие на ремонт на жп път, намиращи се в жп участък Червен бряг /в района на жп спирка Хумата/.

Търгът се провежда за цялото количество замърсен баласт.

Откриване на тръжната процедура на 21.05.2015 г (четвъртък) от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов”№ 15 при:

1. Начална тръжна цена 10 000 (десет хиляди) лв. без ДДС за цялото количество замърсен баласт. ДДС се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

2. Депозит за участие в търга в размер на 1 000 (хиляда) лв., представляващ 10 на сто от началната тръжна цена, платим в срок до 16,00 часа на 27.05.2015 г. (сряда).

3. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, банка ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 27.05.2015 г. (сряда) в звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Враца.

Разходите по натоварването, отчитането и транспортирането на замърсеният баласт от местоположението му са за сметка на купувача.

            Оглед на 2 500 (две хиляди и петстотин)  куб.м. замърсен баласт, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 27.05.2015 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е на територията на жп спирка Хумата, по 2-ра жп линия София - Варна.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 27.05.2015 г. (сряда) в Деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Класиране на офертите от 10,00 часа на 28.05.2015 г. (четвъртък) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2- ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие  на  04.06.2015 г. (четвъртък) в ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия и със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 10.06.2015 г. (сряда);

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 10.06.2015 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

- краен срок за внасяне на депозита за участие в търга до 16.00 часа на 10.06.2015 г. (сряда);

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на  10.06.2015 г. (сряда);

Класиране на офертите – 11.06.2015 г. (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

За контакти тел.: 0888 696213 Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца