Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се на втория етаж в приемното здание на жп гара Пазарджик и на тераса

19.05.2015 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 820/05.05.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 06-03/15 от 11.03.2015 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

    О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. „Помещения с обща площ – 74,00 кв.м за кафе с консумация на алкохол и открита площ – 24 кв.м за поставяне на маси – сезонно (15.04. – 31.10.), находящи се на втория етаж в приемното здание на жп гара Пазарджик и на тераса (сграда с идентификатор 55155.508.457.8. по КК на гр. Пазарджик)”, сместонахождение град Пазарджик, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 625,00 (шестстотин двадесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 625,00 (шестстотин двадесет и пет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 25.06.2015 год. /четвъртък/ от 10:00 ч.

2. „Помещение – 5,80 кв.м“, с местонахождение град Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Пазарджик (идентификатор 55155.508.457.8. по КК на гр. Пазарджик),за търговска дейност – продажба на печатни издания, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 46,00 (четиридесет и шест) лв без ДДС.

Депозит за участие: 46,00 (четиридесет и шест)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 25.06.2015 год. /четвъртък/ от 10:30 ч.

3. „Площ № 1 – 1 кв.м“, с местонахождение град Пазарджик, в чакалнята на приемното здание (идентификатор 55155.508.457.8. по КК на гр. Пазарджик) на жп гара Пазарджик, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 37,00 (тридесет и седем) лв без ДДС.

Депозит за участие: 37,00 (тридесет и седем)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 25.06.2015 год. /четвъртък/ от 11:00 ч.

4. „Площ № 2 – 1 кв.м“, с местонахождение град Пазарджик, в чакалнята на приемното здание (идентификатор 55155.508.457.8. по КК на гр. Пазарджик) на жп гара Пазарджик, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 37,00 (тридесет и седем) лв без ДДС.

Депозит за участие: 37,00 (тридесет и седем)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 25.06.2015 год. /четвъртък/ от 11:30 ч.

5. „Помещение – 9,15 кв.м“, с местонахождение град Пазарджик,в чакалнята на приемното здание ( идентификатор 55155.508.457.8. по КК на гр. Пазарджик) на жп гара Пазарджик, за търговска дейност с кафе, безалкохолни напитки и пакетирани храни, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 69,00 (шестдесет и девет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 69,00 (шестдесет и девет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 25.06.2015 год. /четвъртък/ от 13:00 ч.

6. „Павилион – 20,24 кв.м“, с местонахождение град Карлово, на първия етаж в приемното здание ( идентификатор 36498.505.3005.1 по КК на гр. Карлово) на жп гара Карлово, за търговска дейност със закуски, безалкохолни напитки и пакетирани храни, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 132,00 (сто тридесет и два) лв без ДДС.

Депозит за участие: 132,00 (сто тридесет и два)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 25.06.2015 год. /четвъртък/ от 13:30 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 15.06.2015 год. /понеделник/ в счетоводството на УДВГД Пловдив. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 19.06.2015год. /петък/. Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.06.2015год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 17.06.2015год. /сряда/ срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.