Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 000412 в землището на с. Бели извор с ЕКАТТЕ 03438, с площ от 1 371 кв. м, начин на трайно ползване: жп гара, ведно с построената в него сграда – кантон 12

19.05.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 16 от 27.04.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 000412 в землището на с. Бели извор с ЕКАТТЕ 03438, с площ от 1 371 (хиляда триста седемдесет и един) кв. м, начин на трайно ползване: жп гара, ведно с построената в него сграда – кантон 12 със застроена площ от 168 (сто шестдесет и осем) кв. м, състоящ се от две тела, едното на два етажа, със застроена площ от 86 (осемдесет и шест) кв. м, а другото на един етаж със застроена площ от 82 (осемдесет и два) кв. м, с местонахождение на имота област Враца, община Враца, землището на с. Бели извор, местност „Жп гара“.

Търгът ще се проведе на 25 юни 2015 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 19 400,00 (деветнадесет хиляди и четиристотин) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 9 000,00 (девет хиляди) лева, вносим, в срок до 19 юни 2015 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 15 юни 2015 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 19 юни 2015 г. (петък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19 юни 2015 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 17 юни 2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.