Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение град Стамболийски, в чакалнята на приемното здание

20.05.2015 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 819/05.05.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 06-03/15 от 11.03.2015 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. Площ – 1 кв.м”, с местонахождение град Стамболийски, в чакалнята на приемното здание (с идентификатор 51980.511.2.15 по КК на гр. Стамболийски) на жп гара Стамболийски, за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 26,00 (двадесет и шест) лв без ДДС.

Депозит за участие: 26,00 (двадесет и шест)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 26.06.2015 год. /петък/ от 10:00 ч.

2. „Площ – 1 кв.м”,с местонахождение град Пловдив, в чакалнята на приемното здание (с идентификатор 56784.552.21.1 по КК на гр. Пловдив) на жп гара Филипово,за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат,при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 26.06.2015 год. /петък/ от 10:30 ч.

3. „Площ – 1 кв.м“, с местонахождение с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание (идентификатор 31036.30.2.1 по частична КК на жп линия) на жп гара Тодор Каблешков, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 20,00 (двадесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 20,00 (двадесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 26.06.2015 год. /петък/ от 11:00 ч.

4. „Площ – 1 кв.м“, с местонахождение с. Крумово, община Родопи, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание (идентификатор 40004.0.219 по частична КК на жп линия) на жп гара Крумово, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 24,00 (двадесет и четири) лв без ДДС.

Депозит за участие: 24,00 (двадесет и четири) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 26.06.2015 год. /петък/ от 11:30 ч.

5. „Площ – 1 кв.м“, с местонахождение град Пловдив, в чакалнята на приемното здание (идентификатор 56784.540.525.1 по КК на гр. Пловдив) на жп гара Тракия, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 33,00 (тридесет и три) лв без ДДС.

Депозит за участие: 33,00 (тридесет и три)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 26.06.2015 год. /петък/ от 13:00 ч.

6. „Помещения 3 бр. с обща площ – 235 кв.м”, с местонахождение град Пловдив, в „Сграда-шивалня” (с идентификатор 56784.552.16.4 по КК на гр. Пловдив)в района на жп гара Филипово, за дърводелски услуги, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 1373,00 (хиляда триста седемдесет и три) лв без ДДС.

Депозит за участие: 1373,00 (хиляда триста седемдесет и три)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 100,00 (сто) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 26.06.2015 год. /петък/ от 13:30 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 15.06.2015 год. /понеделник/ в счетоводството на УДВГД Пловдив. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 22.06.2015год. /понеделник/. Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от22.06.2015год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 18.06.2015год. /четвъртък/ срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.