Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 4 382 куб. м замърсен баласт, отпаднал вследствие на ремонт на жп път, с местонахождение на територията на ЖПС Горна Оряховица

25.05.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖПС ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

На основание Заповед № 950/18.05.2015 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Заповед № V-365/21.05.2015 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 4 382 куб. м замърсен баласт, отпаднал вследствие на ремонт на жп път, с местонахождение на територията на ЖПС Горна Оряховица, съгласно Приложение 1.

Търгът ще се проведе на 10.06.2015 г. /сряда/ от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

1. Началната тръжна цена в размер на 17 528,00 (седемнадесет хиляди петстотин двадесет и осем) лева, без ДДС (4,00 лева/ за 1 куб. м). Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

2. Депозит за участие в търга, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 1 752,80 (хиляда седемстотин петдесет и два и 0,80) лева, платим в срок до 14,00 часа на 09.06.2015г. /вторник/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица;

3. Начин на плащане на цената – в лева;

- Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 05.06.2015 г. /петък/ срещу невъзвръщаема сума от 72,00 /седемдесет и два/ лева, в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96;

Огледа на негодния отпадъчен баласт, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.06.2015 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – е на територията на ЖП Секция Горна Оряховица – съгласно Приложение 1 – по количества и местонахождения.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 03.06.2015 г.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 09.06.2015 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 10.06.2015 г. /сряда/ от 10,00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе  на 17.06.2015 г. /сряда/ от 10,00 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 12.06.2015 г./петък/;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 16.06.2015 г. /вторник/

            - оглед на актива - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.06.2015 г. /понеделник/;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 16.06.2015 г. /вторник/

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 10,00 ч. на 17.06.2015 г. /сряда/

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37