Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с идентификатор 10135.65.3, с площ от 1 288 кв. м и находящата се в него сграда „Холандски склад - Варна”, с идентификатор 10135.65.3.1

25.05.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 18 от 12.05.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.65.3, с площ от 1 288 (хиляда двеста осемдесет и осем) кв. м и находящата се в него сграда „Холандски склад - Варна”, с идентификатор 10135.65.3.1, със застроена площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв. м, състояща се от едно складово помещение, едноетажна, масивна конструкция, с местонахождение на имота област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. „Девня” № 17.

Търгът ще се проведе на 01 юли 2015 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 220 038,00 (двеста и двадесет хиляди тридесет и осем) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева, вносим, в срок до 25 юни 2015 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 22 юни 2015 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 25 юни 2015 г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 25 юни 2015 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 23 юни 2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.