Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. София, община Столична, район Сердика, в приемното здание на Централна жп гара София - кота „-1”

01.06.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 943/15.05.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 10-04/15 от 09.04.2015 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Помещение № С-1 035 – 12,20 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, район Сердика, в приемното здание на Централна жп гара София - кота „-1” /с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, за търговска дейност .

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 148,00 (сто четиридесет и осем)  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 148,00 (сто четиридесет и осем)  лв. без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 08.07.2015 г. (сряда) от 9,00 часа.

            2. „Помещение № С-1 036 – 15,60 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, район Сердика, в приемното здание на Централна жп гара София - кота „-1” /с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, за търговска дейност.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 189,00 (сто осемдесет и девет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 189,00 (сто осемдесет и девет) лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 08.07.2015 г. (сряда) от 10,00 часа.

3. „Помещение № С-1 042 – 40,60 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, район Сердика, в приемното здание на Централна жп гара София - кота „-1” /с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, за търговска дейност - обмен на валута.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 892,00 (осемстотин деветдесет и два)  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 892,00 (осемстотин деветдесет и два) лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 08.07.2015 г. (сряда) от 11,00 часа.

4. „Помещение № С-1 045 – 70,70 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, район Сердика, в приемното здание на Централна жп гара София - кота „-1” /с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, за търговска дейност.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 854,00 (осемстотин петдесет и четири) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 854,00 (осемстотин петдесет и четири) лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 08.07.2015 г. (сряда)  от 13,00 часа.

5. „Помещение № С-1 046 – 22,40 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, район Сердика, в приемното здание на Централна жп гара София - кота „-1” /с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, за търговска дейност.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 271,00 (двеста седемдесет и един) лева  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 271,00 (двеста седемдесет и един) лева лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 08.07.2015 г. (сряда) от 14,00 часа.

 

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   29.06.2015 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 01.07.2015 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 02.07.2015 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.07.2015 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  30.06.2015 г. (вторник). срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-22-89,GSM: 0888 700 145.