Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот,представляващ „Открита площ от прилежащ терен към стълб за осветление и част от метална осветителна площадка на железорешетъчен стълб”, с местонахождение с. Ясен, в района на жп гара Ясен

11.06.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1055 от 29.05.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 09-03/15, т. 1.1.1.16. от 31.03.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” / ДП „НКЖИ”/

О Б Я В Я В А

             Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 4,00 кв. м. от прилежащ терен към стълб за осветление и част от метална осветителна площадка(2,50 м. х 2,50 м.) на железорешетъчен (ЖР) стълб”, с местонахождение с. Ясен, община Плевен, област Плевен, в района на жп гара Ясен (ПИ № 000428 в землището на с. Ясен с ЕКАТТЕ 87597, местността „Азманското”, съгласно скица № 014288/13.03.2009 г. на имота, издадена от Общинска служба по земеделие и гори – гр. Плевен), за поставяне на телекомуникационно оборудване – базова станция на мобилен оператор.

Търгът ще се проведе на 20.07.2015 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца ,ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09,00 ч., при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 213,00 (двеста и тринадесет) лева., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 213,00 (двеста и тринадесет) лева, платим в срок до 13.07.2015 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банковата сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на  07.07.2015 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лв., с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 13.07.2015 г. (понеделник).

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.07.2015 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.07.2015 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. ”Васил Кънчов” № 15, Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888 696 213.