Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти за търговска дейност – продажба на закуски, пакетирани храни, кафе, безалкохолни и алкохолни напитки и тютюневи изделия, с местонахождение гр. Плевен

15.06.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1057/29.05.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 09-03/15 от 31.03.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – павилион № 4 – 5 кв.м”,  за търговска дейност – продажба на закуски, пакетирани храни, кафе, безалкохолни и алкохолни напитки и тютюневи изделия, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, западно от приемното здание на жп гара Плевен (ПИ с идентификатор 56722.651.409 по КК на гр. Плевен).

- дата и час на търга 22.07.2015 г. (сряда) от 10,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лева;

- цена на тръжната документация, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

2. „Павилион № 1 – 12 кв.м за търговска дейност – заведение бърза закуска с продажба на алкохол и открита площ – 20 кв.м за поставяне на маси - целогодишно”, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен обл. Плевен, на първи перон, западно от жп гара Плевен (ПИ с идентификатор 56722.651.409 по КК на гр. Плевен).

- дата и час на търга 22.07.2015 г. (сряда) от 11,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 156,00 (сто петдесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 156,00 (сто петдесет и шест) лева;

- цена на тръжната документация, в размер на 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 13.07.2015 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 15.07.2015 год. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 16.07.2015 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.07.2015 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.07.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документации.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884693069.