Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение с.Катуница, община Садово, област Пловдив, на първи етаж в предверието на чакалнята на приемното здание на жп гара Катуница

16.06.2015 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1056/29.05.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 09-03/15 от 31.03.2015 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

              О Б Я В Я В А

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост. Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

Площ – 1 кв.м”, сместонахождение с.Катуница, община Садово, област Пловдив, на първи етаж в предверието на чакалнята на приемното здание (сграда с идентификатор 36676.501.1238.1 по КК на с.Катуница) на жп гара Катуница, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 23.07.2015 год. (четвъртък)  от  11:00 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 13.07.2015 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 17.07.2015год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.07.2015год.

Оглед на описания актив може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 15.07.2015год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 20.08.2015 год. (четвъртък) в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 10.08.2015 год. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 14.08.2015 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата  на подаване не по-късно от 14.08.2015 год.

Оглед на описания актив може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 12.08.2015 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.