Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти „Открита площ – 20,00 кв.м., с местонахождение гр. Перник, в района на жп гара Перник

16.06.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1053/29.05.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 09-03/15 от 31.03.2015 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. „Открита площ – 20,00 кв.м. (част от ПИ с идентификатор 55871.505.873 по КК на гр.Перник)”, с местонахождение гр. Перник, община Перник, област Перник, в района на жп гара Перник, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност – кафе,закуски и захарни изделия.

Търгът ще се проведе на 23.07.2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 (осемдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 80,00 (осемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

2. „Открита площ  – 44,80 кв.м. ( част от поземлен имот с планоснимачен № 1077 по КК на гр.София от км 2+900 до км 5+800)”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан на кръстовището на бул.”Вардар” и бул.”Възкресение”, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с алкохол, цигари и захарни изделия.

Търгът ще се проведе на 23.07.2015 г. (четвъртък) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 271,00 (двеста седемдесет и един) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 271,00 (двеста седемдесет и един) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3. „Открита площ  – 22,50 кв.м. ( част от поземлен имот с планоснимачен № 1077 по КК на гр.София от км 2+900 до км 5+800)”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан на кръстовището на бул.”Вардар” и бул.”Възкресение”, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с алкохол, цигари и захарни изделия.

Търгът ще се проведе на 23.07.2015 г. (четвъртък) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 136,00 (сто тридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 136,00 (сто тридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

4. „Открита площ – 557,60 кв.м. ( част от поземлен имот с планоснимачен № 1077 по КК на гр.София от км 2+900 до км 5+800)”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан на кръстовището на бул.”Вардар” и бул.”Възкресение”, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност базар.

Търгът ще се проведе на 23.07.2015 г. (четвъртък) от 14,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 3070,00 (три хиляди и седемдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 3070,00 (три хиляди и седемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 13.07.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 17.07.2015 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  17.07.2015 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.07.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637