Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти „Помещение – 40,00 кв.м”, с местонахождение с. Церово, в приемното здание на жп спирка Церово, за търговска дейност – продажба на закуски

16.06.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1059/29.05.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 09-03/15 от 31.03.2015 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Помещение – 40,00 кв.м”, с местонахождение с. Церово, общ. Своге, обл. Софийска, в приемното здание (сграда с идентификационен № 78481.999.2.5 по КК на с. Церово) на жп спирка Церово, за търговска дейност – продажба на закуски.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 202,00 (двеста и два) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 202,00 (двеста и два)  лева, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) с включен ДДС

            - дата и час на търга 23.07.2015 г. (четвъртък) от 9,00 часа.  

2. „Открита площ – 36 кв.м”, с местонахождение гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, на перона до приемното здание (ПИ с идентификационен № 55871.507.778 по КК на гр. Перник) на жп гара Перник разпределителна, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – заведение за бърза закуска.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 117,00 (сто и седемнадесет)  лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 117,00 (сто и седемнадесет)  лева, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) с включен ДДС

- дата и час на търга - 23.07.2015 г. (четвъртък) от 9,30 часа.   

3. „Помещение – 13,07 кв.м”, с местонахождение гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, на първия етаж в приемното здание (сграда с идентификационен № 10971.502.972.1 по КК на гр. Видин) на жп гара Видин, за офис.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 76,00 (седемдесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 76,00 (седемдесет и шест) лева, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) с включен ДДС

- дата и час на търга - 23.07.2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа. 

4. Помещение (РСВ) – 83,20 кв.м, разделено с временна преградна стена на помещение № 1 – 53,32 кв.м за магазин за хранителни стоки, помещение № 2 – 29,88 кв.м за кафене с консумация на алкохол и открита площ – 4 кв.м за маси – сезонно (м. май – м. септември)”, с местонахождение гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, на първия етаж в приемното здание (сграда с идентификационен № 10971.502.972.1 по КК на гр. Видин) на жп гара Видин.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 508,00 (петстотин и осем) лева без включен ДДС, от които за помещение № 1 - 53,32 кв.м за магазин за хранителни стоки – 308,00 (триста и осем) лева без включен ДДС, за помещение № 2 - 29,88 кв.м за кафене с консумация на алкохол – 190,00 (сто и деветдесет) лева без включен ДДС и за открита площ – 4 кв.м за маси – сезонно - 10 (десет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 508,00 (петстотин и осем), без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) с включен ДДС

- дата и час на търга - 23.07.2015 г. (четвъртък)   от 10,30 часа.           

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на              13.07.2015 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 16.07.2015 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 17.07.2015 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.07.2015 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  15.07.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел. 932-20-68, РЦ Враца  0884 240 179, РЦ Дупница 0886 300 987.