Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ „Площ - 10,00 кв.м”, с местонахождение гр.Мездра, община Мездра, област Враца, на първия етаж в приемното здание на жп гара Мездра

16.06.2015 г.

  ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №  1060/29.05.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 09-03/15 от 31.03.2015 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Площ - 10,00 кв.м”, с местонахождение гр.Мездра, община Мездра, област Враца, на първия етаж в приемното здание (сграда с идентификационен № 47714.500.1840.6 по КК на гр. Мездра) на жп гара Мездра, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки.

            Търгът ще се проведе на 23.07.2015 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 13.07.2015 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 17.07.2015 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.07.2015 г. (петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.07.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 20.08.2015 г. (четвъртък) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 10.08.2015 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 14.08.2015 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел. 932-20-68, РЦ Враца 0884 240179.