Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти .”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София, район Сердика, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 110, на партерния етаж в Административната сграда на ДП „НКЖИ”

08.07.2015 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1256/26.06.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 04-02/15 от 10.02.2015 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:                             

1. „Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София, район Сердика, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 110, на партерния етаж в Административната сграда на ДП „НКЖИ”, идентификатор на сградата 68134.511.100.2  по КК на гр.София,за поставяне на автомат за закуски и напитки.

Търгът ще се проведе на 14.08.2015 г. (петък) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 46,00 (четиридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 46,00 (четиридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

2. „Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София, район Сердика, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 110, на партерния етаж в Административната сграда на ДП „НКЖИ”, идентификатор на сградата 68134.511.100.2  по КК на гр.София,за поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 14.08.2015 г. (петък) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 46,00 (четиридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 46,00 (четиридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

3. „Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София, район Сердика, на партерния етаж в Административната сграда на бул.”Княгиня Мария Луиза” № 114А, идентификатор на сградата 68134.511.100.7  по КК на гр.София,за поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 14.08.2015 г. (петък) от 11,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 46,00 (четиридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 46,00 (четиридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

4. „Открита площ – 12 кв.м.”, с местонахождение гр. Радомир, общ. Радомир, бл.Перник в района на жп ара Радомир, попадаща в УПИ, парцел V, кв.166 с обща площ от 1090 кв.м., за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност кафе с консумация на алкохол.

Търгът ще се проведе на 14.08.2015 г. (петък) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 46,00 (четиридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 46,00 (четиридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

5. „Част от трафопост(клуб) - 57 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София, район Сердика, ж.к.”Фондови жилища”, ул.”Иван Йосифов”, до бл.218А, попадаща в УПИ - V, кв.888 с идентификатор на сградата 68134.512.110.1 по КК на гр.София за търговска дейност с кафе и алкохол.

Търгът ще се проведе на 14.08.2015 г. (петък) от 14,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 384,00 (триста осемдесет и четири) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 384,00 (триста осемдесет и четири) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 03.08.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 10.08.2015 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  10.08.2015 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.08.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637