Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем ЖПС София

23.07.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1376/10.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 12-04/15 от 29.04.2015 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Открита площ № 16 – 20,00 кв.м., с местонахождение гр. София, община Столична, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, попадащ в имот с планоснимачен № 1077 по КК на гр. София, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 31.08.2015 г. (понеделник) от 9,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. „Открита площ № 17 – 20,00 кв.м, с местонахождение гр. София, общ. Столична, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан, попадащ в имот с планоснимачен № 1077 по КК на гр. София, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 31.08.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3. „Открита площ  № 18 – 20,00 кв.м., с местонахождение гр. София, общ. Столична, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан, попадащ в имот с планоснимачен № 1077 по КК на гр. София, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 31.08.2015 г. (понеделник) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

4. „Открита площ № 19 – 16,00 кв.м., с местонахождение гр. София, общ. Столична, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан, попадащ в имот с планоснимачен № 1077 по КК на гр. София, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с алкохол и тютюневи изделия.

Търгът ще се проведе на 31.08.2015 г. (понеделник) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 97,00 (деветдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 97,00 (деветдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

5. „Открита площ № 20 – 74,00 кв.м., с местонахождение гр. София, общ. Столична, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан, попадащ в имот с планоснимачен № 1077 по КК на гр. София, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност – заведение за бързо хранене.

Търгът ще се проведе на 31.08.2015 г. (понеделник) от 14,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 410,00 (четири стотин и десет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 410,00 (четиристотин и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 18.08.2015 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 24.08.2015 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  24.08.2015 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.08.2015 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637