Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем УДВГД Горна Оряховица

24.07.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1381/10.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 12-04/15 от 29.04.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: “Помещение – 11,40 кв. м”, с местонахождение гр.Русе, община Русе, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе пътническа (сграда с идентификационен № 63427.2.923.5 по КК на гр.Русе) , за офис.

Търгът ще се проведе на 31.08.2015 г. (понеделник) в сградата на УДВГД Горна Оряховица, находяща се в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97,  II – ри етаж на 14-етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица от 11,00 часа при:

            - начална тръжна месеча наемна цена в размер на 97,00 (деветдесет и седем) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 97,00 (деветдесет и седем) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица  или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 19.08.2015 г. (сряда), в счетоводството УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 24.08.2015 г.(понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97 в срок до 16,00 часа на 24.08.2015 г.(понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.08.2015 г.(понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 24.08.2015 г.(понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на нормативните и тръжни условия и неявяване на кандидатите за участие в търга, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 30.09.2015 год. (сряда) в гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97, ет. 2, като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 25.09.2015 г.(петък); депозит за участие в търга се внасят до 16,00 часа на 29.09.2014 г. (вторник) и заявление за участие в търга се внасят до 16,00 часа на 30.09.2015 г. (сряда).

            Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97, в 14-етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, стая 1208, 0887615356.