Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем ЖПС Пловдив

27.07.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1377/10.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение .№ 12-04/15 от 29.04.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

            1.„Открита площ – 200 кв.м", с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Стара Загора, част от ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КК на гр. Стара Загора, за товаро-разтоварна дейност на насипни материали. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС - 250,00 (двеста и петдесет) лева. Депозит 100% от началната цена – 250,00 (двеста и петдесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и част на търга - 02.09.2015 г. (сряда) от 10,00 часа.

2.„Открита площ – 400 кв.м", от която 200 кв.м за паркинг и 200 кв.м за товаро-разтоварна дейност на насипни материали", с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Стара Загора, част от ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КК на гр. Стара Загора. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС - 670,00 (шестстотин и седемдесет) лева. Депозит 100% от началната цена – 670,00 (шестстотин и седемдесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и част на търга - 02.09.2015 г. (сряда) от 11,00 часа.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 24.08.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2 . Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив,  гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 27.08.2015г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.08.2015г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.08.2015г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, тел: 032/626 535