Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти гр. Пловдив

29.07.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 1411/15.07.2015г. и № 1412/15.07.2015г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/15 от 14.05.2015г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградите на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 и ССТ Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро”№1, селекторни зали, както следва:

 

1. „Открита площ – 49 кв.м, част от покривното пространство на кота +8 метър на техническа сграда МРЦ (ПИ с идентификатор 000218 по КВС на с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен) на жп гара Коньово, за инсталиране на антенна мачта за монтаж на 1 бр. радиорелейна и 3 бр. секторни антени, антенни устройства, 5 бр. изнесени радиомодула и открита площ - 8 кв.м до сградата за разполагане на технологичен шкаф за базова станция. Целият обект е предназначен за базова станция на мобилен оператор. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 175,00 (сто седемдесет и пет) лева. Депозит 100% от началната цена - 175,00 (сто седемдесет и пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга 04.09.2015 г. (петък) от 9,00 часа.

2. „Открита площ – 64 кв.м, част от покривното пространство на кота +10,60 м на сграда АТЦ (УПИ IV, кв. 71 - урбанизирана територия в землището на с. Тулово) в района на жп гара Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора”, за инсталиране на базова станция на мобилен оператор, състояща се от: шкаф за базова станция, антенна мачта за монтаж на 1 бр. радиорелейна и 3 бр. секторниантени,антенни устройства и 7 бр. изнесени радио модула. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 185,00 (сто осемдесет и пет) лева. Депозит 100% от началната цена - 185,00 (сто осемдесет и пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга - 04.09.2015 г. (петък) от 10,00 часа.

3. „Открита площ – 57 кв.м, част от покривното пространство на производствена сграда МРЦ Габарево (ПИ № 000052  в землището на с. Габарево - урбанизирана територия) в района на жп спирка Габарево, община Павел баня, област Стара Загора”, за монтиране на базова станция на мобилен оператор, състояща се от: 8 кв.м на кота +3,30 мза шкаф за базова станция и 49 кв.м на кота +6,30 м за инсталиране на антенна мачта за монтаж на (1 бр. радиорелейна и 3 бр. секторни антени), антенни устройства и 7 бр. изнесени радио модула. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 175,00 (сто седемдесет и пет) лева. Депозит 100% от началната цена - 175,00 (сто седемдесет и пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга - 04.09.2015 г. (петък) от 11,00 часа.

4. „Част от железорешетъчна конструкция на кота 14-ти метър за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства, както и открита площ - 8 кв.м в основата на конструкцията, където ще бъдат разположени технологични шкафове за базова станция, с местонахождение  с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол, в района на жп гара Зимница (ПИ № 000233 по КВС на землището на с. Зимница), за изграждане на телекомуникационна базова станция на мобилен оператор. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 232,00 (двеста тридесет и два) лева. Депозит 100% от началната цена - 232,00 (двеста тридесет и два) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга - 04.09.2015 г. (петък) от 13,00 часа.

5. „Част от железорешетъчна конструкция за осветление - пилон № 3 за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства, както и 8 кв.м в основата на конструкцията, където ще бъдат разположени технологични шкафове за базова станция”, с местонахождение с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Хан Аспарух (част от ПИ 000022, местност „Лозята” по КВС на с. Хан Аспарухово), за монтиране на базова станция на мобилен оператор. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 226,00 (двеста двадесет и шест) лева. Депозит 100% от началната цена - 226,00 (двеста двадесет и шест) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга - 04.09.2015 г. (петък) от 14,00 часа.

Начин на плащане на цената – в лева, както следва: по точки 1, 2 и 3 в касата на ССТ Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул.”Бачо Киро”№1; по точки 4 и 5 в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметките на поделенията.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 24.08.2015г. /понеделник/ както следва: по точки 1, 2 и 3 в счетоводството на ССТ Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул.”Бачо Киро”№1; по точки 4 и 5 в счетоводството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик, както следва: по точки 1, 2 и 3 в деловодството на ССТ Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул.”Бачо Киро”№1; по точки 4 и 5 в деловодството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. в срок до 16,00 часа на 31.08.2015г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 31.08.2010г.(понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.08.2015г.(четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.