Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти УДВГД София

03.08.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1407 от 15.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/15 от 14.05.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Открита площ – 10,00 кв.м, част от покривното пространство на приемното здание (сграда с идентификационен № 68134.508.5076.1 по КК на гр. София, район „Сердика“, общ. Столична, обл. София град) на разделен пост Биримирци“, за инсталиране на антенни стойки на кота +7,50 м за монтаж на 3 бр. секторни антени, 1 бр. радио-релейна антена и открита площ – 8 кв.м до приемното здание на разделен пост Биримирци, за разполагане на технологичен шкаф за базова станция.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 302,00 (триста и два) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 302,00 (триста и два) лева, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 09.09.2015 г. (сряда) от 9,30 часа.

2.  „Открита площ – 49,00 кв.м, част от покривното пространство на приемното здание (сграда с идентификационен № 46231.111.1 по частична КК на жп път, в землището на с. Макоцево, обл. Софийска) на жп гара Макоцево, община Горна Малина, обл. Софийска“, за инсталиране на антенни стойки с височина до 7 м за монтаж на 2 бр. секторни антени, 1 бр. радио-релейна антена и открита площ – 8 кв.м до приемното здание на жп гара Макоцево, за разполагане на технологичен шкаф за базова станция.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 307,00 (триста и седем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 307,00 (триста и седем) лева , без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 09.09.2015 г. (сряда) от 10,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   31.08.2015 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 02.09.2015 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 03.09.2015 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.09.2015 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  01.09.2015 г. (вторник). срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, УДВГД София, тел. 932-20-68, 0882 006 123.