Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЖПС Горна Оряховица

04.08.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1378/10.07.2015 г. и 1379/10.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 12-04/15 от 29.04.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост,представляващи:

1. „Земя – 2215 кв.м (2,215 дка)”, с местонахождение с. Дибич (част от ПИ 000078 по КВС на с. Дибич), община Шумен, област Шумен, в района на жп спирка Дибич, на км 7+000 по 26-та жп линия Шумен - Комунари, в междугарието Шумен - Смядово, за земеделска дейност.

Търгът ще се проведе на 10.09.2015 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20,00 (двадесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

2. „Земя - 2768 кв.м (2,768 дка)”, с местонахождение с. Добри Войниково (ПИ 000157 по КВС на с. Добри Войниково), община Хитрино, област Шумен, на км 107+150 по 9-та жп линия Русе – Каспичан, в междугарието Висока поляна – Хитрино част от ПИ 000157 по КВС на с. Добри Войниково, за поставяне на пчелни кошери.

Търгът ще се проведе на 10.09.2015 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, от 11,45 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

ІІ. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

3. „Открита площ - 150 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на жп гара Шумен (ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен), за складиране и търговска дейност с твърди горива и инертни материали.

Търгът ще се проведе на 10.09.2015 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 188,00 (сто осемдесет и осем) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 188,00 (сто осемдесет и осем) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 31.08.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, или в касата на поделението в район Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад, Административна сграда район Шумен. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 03.09.2015 г. (четвъртък) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 04.09.2015 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 04.09.2015 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.09.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Когато на търга по т. II – т. 3 не се яви нито един кандидат от падалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг ще се проведе на 08.10.2015 г. (четвъртък) при същите тръжни условия, като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 28.09.2015 г. (понеделник); внасяне на депозит – до 16,00 часа на 01.10.2015 г. (четвъртък) и подаване на заявления за участия в търга - до 16,00 часа на 02.10.2015 г. (петък), на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ»,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.