Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот,представляващ поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2256 по кадастрална карта и кадастралните регистри

04.08.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 24 от 24.07.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2256 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-5634/25.04.2014 г. на началника на СГКК - София, с площ от 338 (триста тридесет и осем) кв. м, местонахождение на имота област София-град, община Столична, р-н „Нови Искър“, гр. Нови Искър.

Търгът ще се проведе на 10 септември 2015 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 11 646,00 (единадесет хиляди шестстотин четиридесет и шест) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева, вносим, в срок до 04 септември 2015 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 31 август 2015 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 04 септември 2015 г. (петък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04 септември 2015 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 02 септември 2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.