Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЖП Секция Пловдив

04.08.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1491 и 1492 от 24.07.2015г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 14-05/15 от 21.05.2015г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична и частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1. „Открита площ – 500 кв.м към портален кран № 5, от които 250 кв.м за паркинг и 250 кв.м за товаро-разтоварна дейност с насипни материали”, намиращ се в района на жп гара Стара Загора, част от ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КК на гр. Стара Загора. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 830,00 (осемстотин и тридесет) лева. Депозит 100% от началната цена - 830,00 (осемстотин и тридесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 10.09.2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа.

2. „Открита площ – 50 кв.м от подкранова площадка под портален кран № 4”, част от ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КК на гр. Стара Загора, намиращ се в района на жп гара Стара Загора, за товаро-разтоварна дейност с насипни материали. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 65,00 (шестдесет и пет) лева. Депозит 100% от началната цена - 65,00 (шестдесет и пет)  лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга - 10.09.2015 г. (четвъртък) от 11,00 часа.

3.“Открита площ – 20 кв.м.”, част от ПИ 73242.501.1423 по КК на с. Труд, намиращ се в района на жп гара Труд, за  поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 65,00 (шестдесет и пет) лева. Депозит 100% от началната цена - 65,00 (шестдесет и пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга - 10.09.2015 г. (четвъртък)  от 13,00 часа.

4. “Открита площ – 50 кв.м.”, част от ПИ 73242.501.1423 по КК на с. Труд, намиращ се в района на жп гара Труд, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност и фризьорски услуги. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 163,00 (сто шестдесет и три) лева. Депозит 100% от началната цена - 163,00 (сто шестдесет и три) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга - 10.09.2015 г. (четвъртък) от 14,00 часа.

5. "Открита площ без настилка – 2800 кв.м.", част от парцел І-6 жп ареал, кв.1 по КП на с. Козарско, намиращ се в района на жп сп. Козарско, за земеделие. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 19,00 (деветнадесет) лева. Депозит 100% от началната цена - 19,00 (деветнадесет)  лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга 10.09.2015 г. (четвъртък) от 15,00 часа.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 31.08.2015г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 04.09.2015г.(петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.09.2015г.(петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.09.2015г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.