Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот,представляващ поземлен имот с идентификатор 00702.510.204 по кадастралната карта и кадастралните регистри

05.08.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 25 от 24.07.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00702.510.204 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед 18-1738/26.02.2014 г. на Началника на СГКК Пловдив, с площ от 1 865 (хиляда осемстотин шестдесет и пет) кв. м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За железопътна гара, спирка, местонахождение на имота Област Пловдив, гр. Асеновград, ПЗ Север.

Търгът ще се проведе на 11 септември 2015 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 140 715,00 (сто и четиридесет хиляди седемстотин и петнадесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева, вносим, в срок до 07 септември 2015 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 31 август 2015 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 07 септември 2015 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07 септември 2015 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 03 септември 2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.