Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 17020,00 (± 1%) кг отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в бракувани неразкомплектовани ДМА, находящи се в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, Секция “Сигнализация и телекомуникации” София

05.08.2015 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

 

На основание Заповед № 1453/20.07.2015 г. на Генералния директор на ДП НК ЖИ и Заповед № 110/03.08.2015 г. на Директора на ПСТ, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

 О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на 17020,00 (± 1%) кг отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в бракувани неразкомплектовани ДМА, находящи се в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, Секция “Сигнализация и телекомуникации” София.

            Откриване на тръжната процедура на 05.08.2015 г. (сряда) от 09:30 часа, в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София при:

- Начална тръжна цена 11078,00 (единадесет хиляди и седемдесет и осем) лева, без ДДС.

- Депозит за участие в търга в размер на 1107,80 (хиляда сто и седем лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС.

- Начин на плащане на депозита в лева в касата на ССТ София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 до 16:00 часа на 12.08.2015 г. (сряда).

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок от 09:00 до 12:00 часа на 11.08.2015 г. (вторник) срещу невъзвръщаема сума от 60,00 лв. с включен ДДС в счетоводството на ССТ София, ул. “Белоградчик” № 5, ет. 2, стая № 205.

          Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 12:00 часа след публикуване на обявата до 11.08.2015 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

            При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ССТ София.

            Местоположението на неразкомплектованите бракувани ДМА е описано в Приложение № 1 в тръжната документация.

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 ч. на 13.08.2015 г. (четвъртък) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, ет.2, стая № 201.

Класиране на офертите на 14.08.2015 г. (петък) в 09:30 часа в залата на ССТ София.

            При неявяване на кандидати за участие, повторен търг ще се проведе при същите условия: откриване на тръжната процедура на 26.08.2015 г. (сряда) от 09:30 часа в ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – от 09:00 до 12:00 часа на 01.09.2015 г. (вторник);

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 02.09.2015 г. (сряда);

            - оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 12:00 часа до 01.09.2015 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 02.09.2015 г. (сряда), стая № 201.

- класиране на офертите на 03.09.2015 г. (четвъртък) в 09:30 часа.

 

За контакти: 02 / 932 3453;02/932 2658