Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти “Част от железорешетъчна конструкция на кота 8-ми метър за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства"

05.08.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1409/ 15.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/15 от 14.05.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП„НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

1. “Част от железорешетъчна конструкция на кота 8-ми метър за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства, както и открита площ – 8 кв.м. в основата на конструкцията, където ще бъдат разположени технологични шкафове за базова станция”, с местонахождение жп гара Побит камък (ПИ с идентификатор 52012.0.867 по КК на гр. Елин Пелин, общ. Столична, област София, парцел III по ЗПР на града), за изграждане на телекомуникационна базова станция на мобилен оператор.

Търгът ще се проведе на 11.09.2015 г. (петък) в сградата на ССТ София, гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 226,00 (двеста двадесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 226,00 (двеста двадесет и шест) лева;

- цена на един комплект тръжна документация 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

2. „Част от железорешетъчна конструкция на кота 14-ти метър за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства, както и открита площ – 8 кв.м. в основата на конструкцията, където ще бъдат разположени технологични шкафове за базова станция”, с местонахождение гр. Бобов дол, община Бобов дол, област Кюстендил, в района на жп гара Бобов дол (част от ПИ с идентификатор 04501.0.178 по КК на гр. Бобов дол), за изграждане на телекомуникационна базова станция на мобилен оператор.

Търгът ще се проведе на 11.09.2015 г. (петък) в сградата на ССТ София, гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, от 11:00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 220,00 (двеста и двадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 220,00 (двеста и двадесет) лева;

- цена на един комплект тръжна документация 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ССТ София на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5.

Тръжната документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 31.08.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ССТ София на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ССТ София, гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, в срок до 16:00 часа на 07.09.2015 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.09.2015 г.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.09.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Депозит внесен в лева в касата на ССТ София или по банкова сметка на ССТ София до 16:00 часа на 04.09.2015 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, ССТ София, тел. 02/932 3453 и 02/932 2658.