Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот,представляващ: „Част от железорешетъчна конструкция на кота 15-ти метър за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства"

05.08.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1408/15.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/15 от 14.05.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Част от железорешетъчна конструкция на кота 15-ти метър за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства, както и открита площ – 8 кв.м. в основата на конструкция, където ще бъдат разположени технологични шкафове за базова станция”, с местонахождение с. Волуяк (част от ПИ с идентификатор 12084.2701.872 по КК на гр.София), район Връбница, община Столична, област София, в района на жп гара Волуяк, за изграждане на телекомуникационна базова станция на мобилен оператор.

Търгът ще се проведе на 11.09.2015 г. (петък) в сградата на ССТ София, гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, от 09:00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ССТ София или по банкова сметка на ССТ София до 16:00 часа на 04.09.2015 г. (петък).

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 31.08.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ССТ София на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ССТ София, гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, в срок до 16:00 часа на 07.09.2015 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.09.2015 г.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 03.09.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, ССТ София, тел. 02/932 3453 и 02/932 2658.