Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти гр. Шумен

05.08.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1429/15.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/15 от 14.05.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост,представляващи:

1. „Част от железорешетъчна конструкция № 6 – прожекторно осветление на жп гара Шумен, на кота +14-ти метър за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства, както и открита площ - 8 кв.м в основата на конструкцията, където ще бъдат разположени технологични шкафове за базова станция”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на жп гара Шумен (част от ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен), за монтиране на базова станция на мобилен оператор.

Търгът ще се проведе на 11.09.2015 г. (петък) в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 276,00 (двеста седемдесет и шест) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 276,00 (двеста седемдесет и шест) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

2. „Част от железорешетъчна конструкция № 3 – прожекторно осветление на жп гара Мътница, на кота +15-ти метър за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства, както и открита площ – 8 кв.м в основата на конструкцията, където ще бъдат разположени технологични шкафове за базова станция“, с местонахождение гр. Шумен, кв. Мътница, община Шумен, област Шумен, в района на жп гара Мътница (част от ПИ 83510.202.19 по КК на гр. Шумен), за монтиране на базова станция на мобилен оператор.

Търгът ще се проведе на 11.09.2015 г. (петък) в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала, от 11,45 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 240,00 (двеста и четиридесет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 240,00 (двеста и четиридесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

3. „Част от железорешетъчна конструкция № 3 за прожекторно осветление на жп гара Славяново, на кота +14-ти метър за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства, както и открита площ – 8 кв.м в основата на конструкцията, където ще бъдат разположени технологични шкафове за базова станция“, с местонахождение с. Славяново, община Попово, област Търговище, в района на жп гара Славяново (част от ПИ 67091.999.1 /ПИ 653, кв. 83/ по РП на с. Славяново, община Попово, област Търговище), за монтиране на базова станция на мобилен оператор.

Търгът ще се проведе на 11.09.2015 г. (петък) в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала, от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 219,00 (двеста и деветнадесет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 219,00 (двеста и деветнадесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ССТ Горна Оряховица или по банкова сметка на ССТ Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 31.08.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ССТ Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113, ет. 3. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 04.09.2015 г. (петък) в касата или по банкова сметка на ССТ Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113 в срок до 16,00 часа на 07.09.2015 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 07.09.2015 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.09.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.