Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.515.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол

07.08.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 26 от 24.07.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.515.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, одобрени със Заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния Директор на АК, с площ от 5 679 (пет хиляда шестстотин седемдесет и девет) кв. м, с трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, с начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт, местонахождение на имота област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Ямболен”.

Търгът ще се проведе на 14 септември 2015 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 56 550,00 (петдесет и шест хиляди петстотин и петдесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 26 000,00 (двадесет и шест хиляди) лева, вносим, в срок до 07 септември 2015 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 02 септември 2015 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 07 септември 2015 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07 септември 2015 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07 септември 2015 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.