Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот „Открита площ–57 кв.м за изграждане на телекомуникационна базова станция,част от покривното пространство на приемното здание на жп гара Завой -УДВГД Пловдив

10.08.2015 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1415/15.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 13-05/15 от 14.05.2015 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост. Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

„Открита площ– 57 кв.м за изграждане на телекомуникационна базова станция, от които част от покривното пространство на приемното здание на жп гара Завой (сграда с идентификатор 30096.0.73.2 по КК на гр. Ямбол) – 49 кв.м, за инсталиране на антенни стойки за 3 бр. антени и открита площ (част от ПИ 30096.0.73 по КК на гр. Ямбол) – 8 кв.м до приемното здание, за разполагане на технологични шкафове”, сместонахождение с. Завой, община Тунджа, област Ямбол, в района на жп гара Завой, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 275,00 (двеста седемдесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 275,00 (двеста седемдесет и пет)лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 16.09.2015 год.  /сряда/ от 11:00 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07.09.2015 год. /понеделник/ в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявлението за участие в търга се подава в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 10.09.2015год. /четвъртък/ Заявление, подадено по пощата, се счита за подадено в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.09.2015год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08.09.2015год. /вторник/ срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813 729.